Miejmy Się Dobrze!

Już wkrótce - Wydarzenie Roku!

edycja II

Regulamin

Uczestnictwo Online

1. Organizatorem Wydarzenia: Konferencja Miejmy Się Dobrze! Edycja II online jest Naturalnym Sposobem: Lalak-Kosicka Mazurkiewicz S. Waters S.C. z siedzibą w 80-209 Tuchom, ul. Zaciszna 26, NIP: 5892068397, REGON: 520039643 („Organizator”).


2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej Stronie Wydarzenia (https://miejmysiedobrze.pl) w informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje oraz materiały szkoleniowe. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie.


3. Płatności należy dokonywać za pośrednictwem platformy Organizatora wskazanej na Stronie Wydarzenia.


4. Zakup biletu na Wydarzenie online jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany podczas zakupu umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej. Po zakupie biletu, Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w przy zakupie dowód zakupu.


5. Organizator dostarczy drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przy zakupie, dane niezbędne do skorzystania z platformy (tzw. token), na której emitowane będzie Wydarzenie. Dane zostaną udostępnione Kupującemu najpóźniej 60 minut przed planowaną emisją Wydarzenia.


6. Każdy jeden zakupiony bilet odpowiada jednemu tokenowi. W ramach jednego tokenu transmisja będzie dostępna wyłącznie dla jednej osoby posługującej się danym tokenem.


7. Biorąc pod uwagę fakt, że zakup biletu dokonywany może być przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za poprawność danych.


8. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury zakupu. Szczegółowe warunki zakupu, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu zakupu oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby kupującej oraz osób zgłaszanych Organizator określa na stronie sklepu https://sklep.naturalnymsposobem.pl


9. Niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu kupującego z obowiązku zapłaty Ceny.


10. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot kupujący.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej, jak również do odwołania Wydarzenia.


12. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena zostanie zwrócona podmiotowi kupującemu.


13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi kupującemu, który opłacił Cenę, Organizator zwraca Cenę w pełnej wysokości.


14. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.


15. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17 Regulaminu.


16. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

16.1 dostęp do Internetu,

16.2 urządzenie końcowe,

16.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).


17. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie zakupu przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu


18. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

18.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

18.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

18.1.3 niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

18.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

18.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia

18.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

18.1.7 inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.


19. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Lalak-Kosicka Mazurkiewicz S. Waters s. c. z siedzibą w 80-209 Tuchom, ul. Zaciszna 26, NIP: 5892068397 e-mail: dane@naturalnymsposobem.pl. Kwestie związane z polityka prywatności są dostępne na stronie https://sklep.naturalnymsposobem.pl/content/2-polityka-prywatnosci.


20. Dane przetwarzane będą zgodnie z polityką prywatności zawartą na stronie: https://sklep.naturalnymsposobem.pl/content/2-polityka-prywatnosci.


21. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury zakupu biletu na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.


22. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania zakupu osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej).


23. W przypadku udzielenia zgody osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba, której dane dotyczą, informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencja@naturalnymsposobem.pl.


24. Osoba dokonująca zakupu podejmując czynności w celu dokonania zakupu potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie zakupu z uwzględnieniem jej danych osobowych.


25. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.


Uczestnictwo Stacjonarne

§1


1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w konferencji pt. „Miejmy Się Dobrze! Edycja II Naturalnym Sposobem” (zwanej dalej konferencją lub wydarzeniem), organizowanej w dniu 09.09.2023, w Stary Maneż, ul. Juliusza Słowackiego 23, Gdańsk przez Lalak-Kosicka Mazurkiewicz S. Waters s. c. z siedzibą w 80-209 Tuchom, ul. Zaciszna 26, NIP: 5892068397, REGON: 520039643, zwaną w dalszej części Organizatorem.


2. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na konferencję lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest konferencja zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.


3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na konferencji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest konferencja, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników konferencji w związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji na konferencję.


4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

4.1. "elektroniczne potwierdzenie rejestracji" oznacza indywidualną zgodę wejścia na konferencję;

4.2. "służby porządkowe" i "służby informacyjne" oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w konferencji, w tym do kontroli uprawnień uczestników konferencji do wstępu na teren konferencji.

4.3. "teren konferencji" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest konferencja. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed konferencją.

4.4. "uczestnik konferencji" lub "uczestnik" oznacza osobę uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.


§2


1. Wstęp uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu zakupu biletu na wydarzenie stacjonarne na stronie miejmysiedobrze.pl lub stacjonarnie w sklepie Naturalnym Sposobem przy ul. Bosmańskiej 1A/1, 80-297 Dąbrowa i otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia zakupu lub fizycznego biletu oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.


2. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność dokonania zakupu biletów.


3. Wstęp dla uczestników konferencji jest płatny. Cenę biletu określa Organizator na stronie wydarzenia: https://miejmysiedobrze.pl .


4. Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia zakupu biletu stacjonarnego, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu zakupu on-line.


5. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej uczestnik konferencji:

5.1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Lalak-Kosicka Mazurkiewicz S. Waters s. c. z siedzibą w 80-209 Tuchom, ul. Zaciszna 26, NIP: 5892068397, zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: https://sklep.naturalnymsposobem.pl/content/2-polityka-prywatnosci. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji.

5.2. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb.


6. Zakazana jest odsprzedaż̇ elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności elektronicznych potwierdzeń rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.


7. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na konferencję musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora.


§3


1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Stary Maneż Gdańsk.


2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.


3. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.


4. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.


5. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm.


6. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.


7. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi.


8. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.


9. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.


10. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet.


11. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji:· osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,· osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,· osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.


12. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§4


1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.


2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).


5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.)


§5


1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.


2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.


3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.


4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.


5. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.


6. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.


7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia tj. https://www.miejmysiedobrze.pl

konferencja@naturalnymsposobem.pl

Icon